Inwestycja w Obligacje

Obligacje korporacyjne – czy to ma sens?

Wiele osób zastanawia się nad inwestowaniem w papiery wartościowe – obligacje skarbowe albo korporacyjne. Te pierwsze są stosunkowo bezpiecznymi instrumentami finansowymi, słabiej oprocentowanymi, ale gwarantowanymi przez państwo. Korporacyjne z kolei są atrakcyjnie oprocentowane, ale jest większe ryzyko utraty kapitału.

Różne rodzaje obligacji

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że obligacje to produkt zróżnicowany – wyróżniamy mianowicie kilka ich rodzajów. Nie zawsze mają gwarancję państwa, nie zawsze są wysoko oprocentowane. Dostępnych jest wiele rodzajów dłużnych papierów wartościowych – m.in. obligacje skarbowe, rodzinne, komunalne oraz coraz popularniejsze obligacje korporacyjne, czyli emitowane przez przedsiębiorstwa. Co je różni i czy warto w nie inwestować? Wyjaśniamy poniżej.

Czy warto lokować środki w obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne i jeden z instrumentów finansowych służący do oszczędzania. Zwykle obligacje korporacyjne proponują przedsiębiorstwa publiczne i finansowe. Potwierdzają one istnienie długu, jaki zaciągnął emitent, czyli konkretne przedsiębiorstwo, a także stanowią zobowiązanie do zwrotu pożyczki w ustalonym czasie i formie. Są produktem o średniowysokim ryzyku, mogą stanowić istotny element portfela inwestycyjnego, ale warto mieć wiedzę i doświadczenie oraz rozeznanie na rynku finansowym i w zagadnieniach finansowo-inwestycyjnych.

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Obligatariuszom przysługuje prawo do zwrotu zainwestowanego kapitału, ale także do zysku z oprocentowania. Wysokość zysku i termin zapadalności trzeba określić w warunkach emisji obligacji korporacyjnych. Oprocentowanie papierów dłużnych korporacyjnych może być zmienne lub stałe (niezmienne przez cały okres trwania zadłużenia). Wysokość w przypadku oprocentowania zmiennego jest liczona według stawki np. EURIBOR czy WIBOR i zwiększone dodatkowo o marżę.

Emisje obligacji korporacyjnych

Emisje obligacji korporacyjnych pozwalają na pozyskanie kapitału, który firmy mogą przeznaczyć m.in. na rozwój. Obligacje korporacyjne można kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. W Polsce są notowane m.in. na rynku obligacji Catalyst na GPW w Warszawie i rynku pozagiełdowym BondSpot. Ze względu na zasięg informacji tryb emisji może być publiczny albo niepubliczny.

Obligacje korporacyjne a skarbowe

Oba rodzaje tych papierów wartościowych mają tę samą zasadę działania, czyli pożyczkę udzieloną emitentowi. Jakiemu? W przypadku obligacji skarbowych będzie to Skarb Państwa, a korporacyjnych – przedsiębiorstwo. Wybierając konkretne z nich, weź pod uwagę możliwy zysk oraz stopień ryzyka.

Wiedza, doświadczenie i znajomość rynku

Korporacyjne papiery dłużne są zwykle wyżej oprocentowane, ale wiążą się z większym ryzykiem, skarbowe są bardziej stabilne i gwarantowane przez państwo, ale zysk będzie prawdopodobnie mniejszy, bywa minimalny. Dochodzi przecież do upadków i bankructw firm lub oszustw i defraudacji.

Dodajmy też, że ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi obniża zabezpieczenie obligacji. Ponadto lepiej stawiać na duże i znane firmy, śledzić aktualną sytuację, wykupić mniejsze serie papierów, a także sprawdzić daną spółkę, bo w razie jej upadku ryzykujemy całym zainwestowanym kapitałem. Kluczem do sukcesu jest zatem poziom wiedzy o finansach, głównie o obligacjach. Nie należy inwestować w coś, o czym nie mamy wiedzy, bo ryzyko straty pieniędzy jest wtedy większe. Można też skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

fot. MabelAmber / Pixabay